top of page

E-kesinti - E-Kesinti Nedir? E-Kesinti Basıl Yapılır.
E-Kesinti programı ile kesinti bildirim listesi oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, üreticilerden kesinti yapılması gerekip gerekmediğinin tespit edilmesi amacıyla

„‟Kesinti için Sorgulama Yap‟‟ butonu işaretlenmek suretiyle program aracılığı ile sorgulama yapılmasıdır.

Böylece kesinti yapılması gerekenler tespit edilecek ve kesinti yapılmaması gerekenlerden yersiz kesinti yapılması engellenmiş olacaktır.

Herhangi bir nedenle “Kesinti için Sorgulama Yap” butonu işaretlenmeden ve sorgulama yapmadan üreticiden kesinti yapılmış ise yapılan kesinti tutarları “Alım Önceden Gerçekleşti Kesinti Yükle” butonu işaretlenerek sisteme yüklenir. Bu buton işaretlendiği zaman üreticinin tescil ve borç sorgusu yapılmadan kesinti tutarları bildirim listesine işlenir. Yapılan kesinti tutarları; kesinti yapılan üreticinin 4/b tarım sigortalısı olması halinde sigortalının ödemeler listesine kesinti tarihi itibarıyla (26) MOSĠP kaynak kodu ile işlenir. Kesinti yapılan üretici 4/b tarım sigortalısı değil ise emanet hesaba alınır ve kesinti yapılanın talebi halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince MOSĠP sistemi üzerinden iade edilir. Ġade işlemi için üretici ikametgâhının bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine yazılı talepte bulunmaları gerekmektedir. Bu talep üzerine iade edilmesi gerektiği tespit edilen tutarlar için sosyal güvenlik il müdürlükleri muhasebe birimlerine iadeye ilişkin yazı gönderilir.

Muhasebe birimlerince gelir saymanlığı emanetinde bulunan bu tutarlar, MOSİP sisteminden T.C. Kimlik Numarası ile anlaşmalı bankalara ödeme emri gönderilmek suretiyle iade işlemi gerçekleştirilir.

E-Kesinti programı aracılığı ile gönderilen kesinti bildirim listelerine ait tahakkuk tutarları ödendiği zaman yapılan kesinti tutarları; kesinti yapılan üreticinin 4/b tarım sigortalısı olması halinde sigortalının ödemeler listesine kesinti tarihi itibarıyla (26) MOSĠP kaynak kodu ile işlenir.

Kesinti bildirim listesi tahakkuk tutarı ödenmemiş olsa dahi, ait olduğu ayı takip eden ayın son gününde 4/b tarım sigortalılarının ödemeler listesine kesinti tarihi itibarıyla ve program tarafından otomatik olarak (26) MOSİP kaynak kodu ile işlenmekle birlikte, kesinti sorumluları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılır.

92 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page